Toezicht directie en omgevingsmanagement

 • Reconstructie en rioolvervanging met vervanging van de bestaande verharding, een zuiverende bodempassage in een archeologisch hoog verwachtingsgebied en in een historische binnenstad
 • Diverse reconstructies landelijk van zeer klein tot zeer grote meerjarige projecten
 • Aanbrengen van voorbelasting voor de aanleg van een weg en de ontwikkeling van een woonwijk
 • Onderhoud van groen, bomen en elementen en coachen van wijkbeheerders o.g.v. de UAV wet- en regelgeving
 • Reconstructie en asfaltonderhoud van wegen.
 • Aanleg van (kunst) grasvelden, WETRA velden en natuur grasvelden conform UAV-GC en RAW
 • Aanleg bedrijventerreinen inclusief blusleiding. Sanering van het terrein en aanbrengen van bestrating
 • Dijkverzwaringen
 • Aanleg vispassages
 • Aanbrengen kunstwerken en (hang) duikers
 • Onderhoud kunstwerken van hout en beton
 • Begeleiden baggerwerkzaamheden in het kader van de Flora en Fauna
 • Reconstructie wegen op industrieterreinen en in complexe binnensteden
 • Aanleg drukriolering in buitengebieden
 • Aanbrengen van sluisdeuren
 • Aanbrengen steigerwerken.
 • Toetser aan de hand van de SCB.
 • Grootschalig onderhoud aan de openbare ruimte
 • Reiniging en inspectie riolering a.d.h.v. OMOP bestekken onderhoud aan VRI/OV en Abri's
 • Aanbrengen IT stelsel
 • Gebiedsbeheer
 • Beekherstel
 • Aanbrengen damwanden en kadeverbetering, uitvoering vanaf het water
 • Aanbrengen van Bergbezinkbassins
 • Aanbrengen oeverbescherming van hout, staal en kunststof
 • Aanleg van onderheid riool